Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

          

           Umowa  Nr ……………………………    

 

o   zaopatrzenie   w   wodę  i  odprowadzanie  ścieków1

 

Zawarta  w  dniu ………………………………………………………………………………………….… pomiędzy:

Przedsiębiorstwem  Wodociągów  i  Kanalizacji   Sp.  z o.o.   w   Wyszkowie, z siedzibą w Wyszkowie przy ul. Komunalna 1, wpisanym  do  rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla. m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod   numerem  154991, z kapitałem zakładowym w wysokości 27 740 000,00 zł w całości opłaconym, zwanym dalej       Przedsiębiorstwem w  imieniu  którego  działają :    

Prezes  Zarządu    -   Daniel  Bogdan

Prokurent - Główny Księgowy  -   Wiesława  Oleksiak            

 

a                                           

………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym  dalej    Odbiorcą ,  którego  reprezentują:…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………...

adres do korespondencji ………………………………………………………………………………………………...

 

 o treści  następującej:                                         

§ 1.

 1. Przedsiębiorstwo oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wyszków, na podstawie wydanej na czas nieoznaczony decyzji nr GKiM 6324.8.1.2012 dnia 08.11.2012 r., wydanej przez Burmistrza Wyszkowa, zezwalającej na prowadzenie przez Przedsiębiorcę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz pozostałym zakresie objętym posiadanymi pozwoleniami wodno-prawnymi, zawierającej w szczególności:
 1. zobowiązanie Przedsiębiorcy do:
 1. prowadzenia racjonalnej gospodarki w zakresie działalności objętej zezwoleniem, tj. dostarczania wody w sposób ciągły i niezawodny, w wymaganej ilości i odpowiednim ciśnieniu oraz odbioru ścieków w sposób ciągły i niezawodny;
 2. przestrzegania regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
 3. wprowadzania ograniczeń dostarczania wody w przypadku jej niedoboru;
 1. warunki cofnięcia zezwolenia:
 1. Burmistrz Wyszkowa cofa zezwolenie:
 • na wniosek Przedsiębiorcy;
 • gdy wydano prawomocne orzeczenie zakazujące Przedsiębiorcy wykonywania działalności objętej zezwoleniem;
 • Przedsiębiorca przestał spełniać warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności określonej w zezwoleniu;
 • w przypadku, gdy Przedsiębiorca w terminie wyznaczonym przez Burmistrza Wyszkowa nie usunie stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z przepisami prawa regulującymi działalność gospodarczą objętą zezwoleniem;
 1. Burmistrz Wyszkowa może cofnąć zezwolenie: gdy przepisy szczególne tak stanowią; gdy Przedsiębiorca nie podjął, mimo wezwania lub zaprzestał wykonywania działalności określonej w zezwoleniu.
   
 1. Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do dostarczania wody i odprowadzania ścieków do obiektu (nieruchomości) położonego ………………………………………………………………………………………………………….                                                                   
  na warunkach określonych ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r . o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.) i  Regulaminem  dostarczania  wody  i odprowadzania  ścieków  zatwierdzonym  przez   Radę   Miejską oraz  niniejszą  Umową.
   
  § 2.
 1. Odbiorca oświadcza, iż: 
 1. posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego określonego w § 1 Umowy (własność, współwłasność, dzierżawa, najem, użytkowanie, zarząd)1,2;
 2. korzysta z nieruchomości określonej w § 1 Umowy o nieuregulowanym stanie prawnym.1,2.
   
  § 3.
   
 1. Miejscem dostarczenia wody jest zawór za wodomierzem głównym.
 2. Miejscem odbioru ścieków jest przyłącze znajdujące się za pierwszą studzienką licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku granica nieruchomości (ewentualnie urządzenie pomiarowe znajdujące się na przyłączu kanalizacyjnym), z zastrzeżeniem postanowień, o których mowa w ust. 3.
 3. Miejscem odbioru ścieków, w przypadku posiadania przez Odbiorcę instalacji wewnętrznych, nie spełniających warunków technicznych jest granica nieruchomości gruntowej Odbiorcy.
   
  § 4.
   
  Do obowiązków Przedsiębiorstwa należy zapewnienie zdolności znajdujących się w jego posiadaniu urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.
   
  § 5.
   
  Dostarczanie  wody  do  nieruchomości   Odbiorcy   nastąpi   zgodnie   z   warunkami   technicznymi   przyłączenia ,
  o  ciśnieniu  określonym   w  odrębnych  przepisach,  umożliwiającym  użytkowanie wody z przeznaczeniem na  cele ……………...............................................................................................................................................................                                                   
  i o jakości odpowiadającej wymogom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.
   
  § 6.
   
  Przedsiębiorstwo, z  zastrzeżeniem  postanowień określonych w § 9 niniejszej Umowy, zobowiązuje się do ciągłej dostawy wody i ciągłego odbioru ścieków z  nieruchomości.
   
  § 7.
   
 1. Naprawa, remont oraz konserwacja przyłącza wodociągowego (o ile  nie stanowi  ono własności Przedsiębiorstwa) z wyłączeniem wodomierza głównego należy do Odbiorcy.
 2. Naprawa, remont, konserwacja  przyłącza  kanalizacyjnego  w  granicach  nieruchomości  (o ile nie stanowi ono własności  Przedsiębiorstwa)  należy do Odbiorcy.
 3. Wodomierz główny jest własnością Przedsiębiorstwa, a urządzenia pomiarowe własnością Odbiorcy.
 4. Koszty zainstalowania, legalizacji i utrzymania wodomierza głównego pokrywa Przedsiębiorstwo, a urządzenia pomiarowego Odbiorca.
 5. Koszty zainstalowania, utrzymania i legalizacji urządzeń pomiarowych ponosi Odbiorca; dotyczy to także wodomierzy dodatkowych.
   
  § 8.
   
 1. Odbiorca zobowiązuje się do: 
 1. utrzymania właściwego stanu technicznego należących do niego instalacji  wodociągowych i kanalizacyjnych;
 2. wydzielenia, zgodnie z projektem pomieszczenia lub studni wodomierzowej, przeznaczonej do zainstalowania wodomierza głównego z zaworem oraz utrzymanie tych pomieszczeń w należytym stanie w celu zabezpieczenia wodomierza głównego przed zalaniem, zamarznięciem, uszkodzeniem mechanicznym oraz dostępem osób niepowołanych;
 3. wydzielenia i utrzymania w należytym stanie pomieszczenia na zainstalowanie urządzenia pomiarowego;
 4. umożliwienia upoważnionym przedstawicielom Przedsiębiorstwa dostępu wraz z niezbędnym sprzętem do nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z eksploatacją, konserwacją i usuwaniem awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących własnością Przedsiębiorstwa oraz dokonania odczytu wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego;
 5. ponoszenia kosztów usuwania awarii przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, a także dokonywania zmian w tych przyłączach;
 6. powierzenia budowy lub dokonania zmian w instalacji oraz urządzeniach wodociągowych i kanalizacyjnych należących do Odbiorcy, osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje, a w przypadku, gdy  dotyczy to przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych, dodatkowo informować właściwe służby Przedsiębiorstwa;
 7. utrzymania użytkowanej nieruchomości w sposób nie powodujący utrudnień w prawidłowym funkcjonowaniu sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, a w szczególności do zachowania wymaganych odległości od istniejących urządzeń, w przypadku stawiania obiektów budowlanych i sadzenia drzew, zgodnie z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach, a w szczególności w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
 8. wprowadzania ścieków o stanie i składzie nie zagrażającym prawidłowej eksploatacji urządzeń kanalizacyjnych określonych w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz aktach wykonawczych do ustawy;
 9. zainstalowania i utrzymania wodociągowych zaworów antyskażeniowych, wymaganych na podstawie odrębnych  przepisów;
 10. poinformowania Przedsiębiorstwa o każdorazowej zmianie stanu prawnego nieruchomości, do której doprowadzana jest woda i/lub odprowadzane są ścieki, a także o zmianie danych osobowych Odbiorcy i adresie jego zamieszkania.
   
  § 9.
   
 1. Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenie albo wstrzymanie dostaw wody bądź ograniczenie lub wstrzymanie odbioru ścieków wywołane:
 1. działaniem siły wyższej albo z wyłącznej winy Odbiorcy;
 2. niezawinioną przez Przedsiębiorstwo awarią na sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na czas niezbędny do wykonania prac w celu zapobieżenia lub usunięcia skutków awarii;
 3. brakiem wody na ujęciu;
 4. zanieczyszczeniem wody na ujęciu w sposób niebezpieczny dla zdrowia i życia;
 5. potrzebą zwiększenia zasilania  w wodę  hydrantów  przeciwpożarowych;
 6. przerwami w zasilaniu energetycznym urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;
 7. planowanymi przerwami, po uprzednim powiadomieniu Odbiorcy, związanymi z wykonywaniem prac konserwacyjno-remontowych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;
 8. innymi przyczynami zależnymi od Odbiorcy.
 1. O przerwach w dostawie wody wynikających z planowanych prac konserwacyjno - remontowych Przedsiębiorstwo zobowiązane jest powiadomić Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na trzy dni przed planowanym terminem.
 2. W razie dłuższej przerwy w dostawie wody niż przewiduje to Regulamin, Przedsiębiorstwo zapewnia zastępczy punkt pobrania wody i informuje Odbiorcę o jego lokalizacji.
   
  § 10.
   
 1. Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako iloczyny taryfowych cen i stawek opłat oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług.
 2. Ilość pobranej wody w budynkach wyposażonych w wodomierze główne ustala się zgodnie z ich wskazaniami.
 3. W przypadku braku wodomierzy, o których mowa w ust. 2, ilość dostarczonej wody do budynku ustala się zgodnie z przeciętnymi normami zużycia wody, określonymi w odrębnych przepisach.
 4. Szczegóły rozliczenia określa Taryfa.
  § 11.
   
 1. Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie określonym w fakturze. W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na żądanie Odbiorcy zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.
 2. W przypadku nie dotrzymania terminów płatności określonych w fakturze, Przedsiębiorstwo będzie obciążało Odbiorcę odsetkami ustawowymi oraz  kosztami  upomnienia,  zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Okres obrachunkowy wynosi:  1 miesiąc /3 miesiące........................................... *
   
  § 12.
   
 1. W przypadku niesprawności wodomierza głównego, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe -na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.
 2. Przedsiębiorstwo na wniosek Odbiorcy dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza.
 3. W przypadku, gdy sprawdzenie prawidłowości działania nie potwierdza zgłoszonej przez Odbiorcę niesprawności wodomierza, pokrywa on koszty sprawdzenia.
 4. W przypadku uszkodzenia przez Odbiorcę wodomierza lub urządzenia pomiarowego koszt jego naprawy lub wymiany obciąża Odbiorcę według stawek określonych w cenniku ustalonym przez Przedsiębiorstwo.
   
  § 13.
   
  1.  Należności  za  dostarczoną wodę  i odebrane ścieki  z nieruchomości, o której  mowa w § 1 ust.1, naliczane będą                 
       wg. aktualnych  wskazań  wodomierzy  lub  innych  ewentualnych  urządzeń  pomiarowych, według cen i stawek    
       opłat  zatwierdzonych  na podstawie  Decyzji wydanej przez  Państwowe  Gospodarstwo  Wodne Wody Polskie i
       ogłoszonych   na  stronie  podmiotowej   Biuletynu   Informacji   Publicznej   Gminy  Wyszków,  bez  stosowania
       odrębnych zawiadomień.
 1. Zmiana Taryfy nie wymaga zmiany niniejszej Umowy.
   
   
  § 14.
   
  Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Dostawcy o stwierdzeniu zerwania plomby wodomierza, jego osłon, uszkodzenia wodomierza, jego przemieszczeniu lub zaborze. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem nieprawidłowości działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe- na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.                                                                                      
   
  § 15.
   
 1. Przedsiębiorstwo ma prawo do odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, po uprzednim 20-dniowym zawiadomieniu powiatowego inspektora sanitarnego, Burmistrza  oraz  Odbiorcy  jeżeli:
 1. przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa;
 2. Odbiorca nie uiścił opłat za dwa pełne okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległych opłat;
 3. jakość wprowadzonych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego;
 4. został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia Umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.
 1. W przypadku odcięcia dostawy wody z przyczyny określonej w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania o możliwościach korzystania z tego punktu.
 2. Wznowienie dostarczania wody i odprowadzania ścieków następuje w ciągu 48 godzin od ustania przyczyn odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.
 3. Odcięcie dostawy wody i zamkniecie przyłącza kanalizacyjnego oraz ponowne podłączenie  i  otwarcie następuje na  koszt  Odbiorcy, według cen określonych przez Przedsiębiorstwo.
   
  § 16.
   
  Przedstawiciele Przedsiębiorstwa, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub pomieszczeń każdego, kto korzysta z usług, w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalu i dokonania odczytu ich wskazań, dokonania badań i pomiarów, przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, a także sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci.
  § 17.
   
 1. Strony zobowiązane są powiadomić się wzajemnie na piśmie w terminie 14 dni o faktach skutkujących koniecznością zmiany Umowy.
 2. Jeżeli Strony zmieniły adres lub siedzibę i nie zawiadomiły o tym drugiej strony, faktury oraz inne dokumenty wysłane przez Stronę  poczytuje się za doręczone.
                                                                                           
  § 18.
   
 1. Umowę zawarto na czas  nieokreślony  (określony  do dnia....................................................................................)1
 2. Umowa może być rozwiązana:
 1. przez Odbiorcę za trzymiesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego;
 2. przez Przedsiębiorstwo za trzymiesięcznym  wypowiedzeniem ze  skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego;
 3. w każdym terminie za porozumieniem stron.
 1. Wygaśnięcie Umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsiębiorstwo środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.
 2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Przedsiębiorstwo obowiązków związanych z dostawą wody i odbiorem ścieków, Odbiorcy przysługuje prawo do dochodzenia od Przedsiębiorstwa stosownych roszczeń, co odbywać się będzie na zasadach ogólnych wyznaczonych treścią art. 471 k. c
   
  § 19.
   
  Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
   
   
  § 20.
   
 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowane przepisy, o których mowa w § 1, przepisy Kodeksu Cywilnego, Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 2. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków dostępny jest w siedzibie Przedsiębiorstwa i na stronie  internetowej www.pwikwyszkow.pl  i  www.bip.pwikwyszkow.pl
   
  § 21.
   
  Odbiorca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów statystycznych oraz celem realizacji niniejszej Umowy przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. w Wyszkowie  zgodnie z art.7  ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L119 z dnia 4.05.2016).
  Administrator danych – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie informuje, iż Odbiorca ma prawo do wglądu i poprawiania treści swoich danych osobowych.
   
  § 22.
   
  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
   
   
   
                          Odbiorca:                                                                                        Przedsiębiorstwo:
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  1  _    niepotrzebne  skreślić lub dostosować;
  2 _ do wniosku o zawarcie Umowy Odbiorca załącza kopię dokumentu (np. akt notarialny, umowę najmu, dzierżawy, użytkowania, decyzję administracyjną itp.) ustalający jego tytuł prawny do tej nieruchomości, a w przypadku nieruchomości
        o nieuregulowanym stanie prawnym oświadczenie opisujące jego tytuł faktyczny do jej posiadania.
   
   
   
   
   
   
   
   
   

            

 • autor informacji: Agnieszka Gawińska-Rucińska
  data wytworzenia: 2017-01-04
 • opublikował: Marta Tolak
  data publikacji: 2017-01-04 11:00
 • zmodyfikował: Marta Tolak
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-15 14:45

Opis strony

Redaguje: Marta Tolak, Dział Inwestycji. PWiK Wyszków, tel. 297423827

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9191
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-07-15 14:45

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie

ul. Komunalna 1

07-200 Wyszków

NIP: 762-000-29-94

REGON: 550053134

Pekao S.A. 22124052821111000048970514

Dane kontaktowe

tel. 29 74 238 27

fax. 29 74 252 17

tel. alarmowy 994

tel. alarmowy 29 74 242 31

tel. alarmowy 0-502 240 713

e-mail: bip@bip.pwikwyszkow.pl

Godziny urzędowania

Biuro:

Poniedziałek - Piątek  7.00 -15.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 344158
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-02 10:20

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl