Biuletyn Informacji Publicznej
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Wyszkowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: pwikwyszkow.pl

Treść strony

Deklaracja dostępności

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie.

Data publikacji strony internetowej: 2007-11-22. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-20.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-02-20.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta Tolak, m.tolak@pwikwyszkow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 29 742 38 27. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna obiektu przy ul. Komunalnej 1

 1. Wejście do budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.
 2. W obiekcie znajduje się winda.
 3. Klienci obsługiwani są w Biurze Obsługi Klienta. 
 4. Do obiektu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. Na terenie budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online. Nie ma również oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych i słabowidzących. Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dostępność architektoniczna obiektu przy ul. Komunalnej 12 - Laboratorium Wody

 1. W budynku brak jest podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz windy.
 2. Klienci obsługiwani są w korytarzu przed wejściem do Laboratorium Wody. 
 3. Do obiektu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 4. W budynku nie ma toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.
 5. Na terenie budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online. Nie ma również oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych i słabowidzących. Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Metryka

 • opublikował: Marta Tolak
  data publikacji: 2020-09-24 10:56
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-20 13:50

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Tolak
  data wytworzenia: 2021-03-30
 • opublikował: Marta Tolak
  data publikacji: 2021-03-30 14:46
 • zmodyfikował: Marta Tolak
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-30 14:50

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16228
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-04-20 13:50:34