Biuletyn Informacji Publicznej
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Wyszkowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: pwikwyszkow.pl

Treść strony

Regulamin udzielania zamówień sektorowych

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH

związanych z działalnością sektorową

o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 30 000 euro

w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Wyszkowie

 

§1.

[Postanowienia ogólne]

 1. Regulamin określa warunki i zasady udzielania zamówień o charakterze sektorowym, o których mowa w Rozdziale 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną z złotych równowartość kwoty 30 000 euro i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 2. Do zamówień o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwot określonych w pkt 1 stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

§2.

[Definicje]

Ilekroć w Regulaminie mowa o:

 1. zamawiający lub Spółka – należy przez to rozumieć Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wyszkowie Spółka z o.o. w Wyszkowie,
 2. Prezes lub kierownik zamawiającego – należy przez to rozumieć Prezesa Zarządu PWiK Spółka z o.o. w Wyszkowie,
 3. ustawa Pzp – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych,
 4. cena – należy przez to rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach w złotych, którą zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za towar, usługę, robotę budowlaną; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeśli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym,
 5. dostawa – należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu,
 6. usługa – należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy,
 7. robota budowlana – należy przez to rozumieć wykonanie lub zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane, a także realizację obiektu budowlanego w rozumieniu tejże ustawy, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego,
 8. najkorzystniejsza oferta – należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia albo ofertę z najniższą ceną,
 9. oferta częściowa – należy przez to rozumieć ofertę przewidującą zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykonanie części zamówienia,
 10. wykonawca – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego,
 11. wartość zamówienia – jest to całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością.

 

§ 3

[Zasady udzielania zamówień]

 1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.
 2. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.
 3. Zamówienia udziela się wykonawcy wybranemu zgodnie z niniejszym regulaminem.

 

§ 4

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

 

§ 5.

[Zamawiający i Wykonawcy]

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania

 

§ 6.

 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
 2. W przypadku, o którym mowa w ust.1 wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 3. Przepisy dotyczące wykonawców stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust. 1.

 

§ 7.

 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy:
  1. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
  2. nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków,
  3. nie wnieśli wadium do postępowania,
 2. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podając jego uzasadnienie,
 3. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

§ 8.

 1. Zamawiający może żądać od wykonawcy dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w takim przypadku wymogi te będzie zawierała SIWZ.
 2. Zamawiający może wezwać wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie. Nieuzupełnienie dokumentów we wskazanym terminie skutkuje wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
 3. Zamawiający może żądać od wykonawców wszelkich dokumentów, które pozwolą na dokonanie oceny wiarygodności złożonej oferty oraz ocenę wiarygodności finansowej wykonawcy.
 4. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem dokumentów wymaganych przez Zamawiającego ponosi Wykonawca.

 

§ 9.

[Przygotowanie postępowania]

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowuje (SIWZ, ogłoszenia lub zaproszenia) Komisja Przetargowa i przekazuje Prezesowi do zatwierdzenia.
 2. Podstawę do przygotowania i przeprowadzenia postępowania stanowi zatwierdzone przez Prezesa zapotrzebowania wewnętrzne z dokładnym opisem przedmiotu zamówienia oraz podaniem nazw i adresów znanych wykonawców realizujących takie zamówienia ( w przypadku zaproszenia do składania ofert).
 3. Przedmiot zamówienia w SIWZ zamawiający opisuje w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

 

§ 10.

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera, w szczególności:
  1. oznaczenie zamawiającego,
  2. tryb udzielania zamówienia,
  3. opis przedmiotu zamówienia,
  4. warunki udziału w postępowaniu,
  5. opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych,
  6. termin wykonania zamówienia,
  7. opis kryterium oceny ofert,
  8. dokumenty wymagane od wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu,
  9. wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
  10. termin związania ofertą,
  11. opis sposobu przygotowania ofert,
  12. miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert,
  13. opis sposobu obliczenia ceny,
  14. istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, ogólne warunki umowy lub wzór umowy,
  15. informacja o zamiarze przeprowadzenia negocjacji z wykonawcami w celu uzgodnienia warunków umowy.
  16. informację, że postępowanie jest prowadzone zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Spółkę PWiK sp. z o.o. w Wyszkowie.
 2. Zamawiający może żądać wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz wskazanie tych podwykonawców.
 3. Zamawiający może określić w SIWZ, która część zamówienia nie może być powierzona Podwykonawcom.

 

§ 11.

[Tryby udzielania zamówień]

 1. Niniejszy regulamin przewiduje zastosowanie przy udzielaniu zamówień następujących trybów postępowań:
  1. przetarg nieograniczony,
  2. zapytanie o cenę,
  3. zamówienie z wolnej ręki.
 2. Zamawiający wybierając tryb dla danego zamówienia ma na celu uzyskanie najkorzystniejszych warunków zamówienia i sprawne przeprowadzenie postępowania w celu udzielenia zamówienia.

 

§ 12.

[Przetarg nieograniczony]

Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.

 

§ 13.

 1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego oraz na swojej stronie internetowej.
 2. W przypadku, gdy ze względu na charakter zamówienia, informacja o wszczętym postępowaniu winna dotrzeć do możliwie jak największej liczby potencjalnych wykonawców, zamawiający może zamieścić ogłoszenie o przetargu nieograniczonym także w innych miejscach (np. w Biuletynie Zamówień Publicznych w ogłoszeniach „nieobowiązkowych”) oraz prasie lokalnej lub ogólnokrajowej.
 3. W celu uzgodnienia warunków umowy w sprawie zamówienia Komisja Przetargowa może przeprowadzić negocjacje z Wykonawcami, którzy złożą oferty.
 4. Jeżeli planuje się przeprowadzenie negocjacji, w SIWZ powinna się znaleźć odpowiednia informacja o zamiarze przeprowadzenia negocjacji przez zamawiającego.

 

§ 14.

[Ogłoszenie]

 1. Ogłoszenie o zamówieniu, o którym mowa w § 13 zawiera, co najmniej:
  1. oznaczenie zamawiającego;
  2. określenie trybu zamówienia;
  3. sposób odbioru specyfikacji;
  4. opis przedmiotu zamówienia;
  5. warunki udziału w postępowaniu,
  6. termin realizacji zamówienia;
  7. informację na temat wadium;
  8. kryteria oceny ofert;
  9. miejsce i termin składania ofert;
  10. informacja o zamówieniach uzupełniających,
 2. Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na przygotowanie i złożenie oferty.

 

§ 15.

[Wadium]

 1. Zamawiający może żądać od Wykonawców wniesienia wadium.
 2. Wadium wnosi się przed upływem składania ofert.
 3. Zamawiający określa kwotę wadium w granicach od 0,5% do 3% wartości zamówienia.
 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
  1. pieniądzu;
  2. poręczeniach bankowych;
  3. gwarancjach bankowych;
  4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.
 6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na bieżącym rachunku bankowym.

 

§ 16.

 1. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:
  1. upłynął termin związania ofertą,
  2. zawarto umowę w sprawie zamówienia i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy,
  3. zamawiający unieważnił postępowanie
 2. Zamawiający zwraca wadium na wniosek wykonawcy który:
  1. wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
  2. został wykluczony z postępowania,
  3. oferta została odrzucona
 3. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
 4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeśli wykonawca którego oferta została wybrana:
  1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
  2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli takie ustanowiono),
  3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

 

§ 17.

[Gwarancja należytego zabezpieczenia umowy]

 1. Zamawiający może żądać zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 2. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości (od 2-10%) wartości brutto umowy.
 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść na zasadach określonych dla wadium.
 4. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
 5. Zamawiający zwróci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
 6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie 30% wysokości zabezpieczenia.
 7.  Kwota, o której mowa w ust. 6, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

 

§ 18.

[Zapytanie o cenę]

 1. Zapytanie o cenę to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający kieruje pytanie o cenę do wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich do składania ofert.
 2. Zamawiający zapytanie o cenę kieruje do co najmniej 3 wybranych wykonawców.
 3. Zapytanie o cenę może być skierowane na piśmie lub telefonicznie.
 4. Zapytanie o cenę skierowane do wykonawcy na piśmie powinno zawierać:
  1. opis przedmiotu zamówienia,
  2. termin wykonania zamówienia,
  3. termin składania ofert,
  4. warunki udziału w postępowaniu
 5. W przypadku zamówienia w formie ustnej, pracownik merytorycznie odpowiedzialny sporządza z rozmowy bezpośredniej lub telefonicznej notatkę służbową zawierającą wszystkie istotne elementy będące przedmiotem rozmowy z wykonawcą podając także jego nazwę, numer telefonu, adres.

 

§ 19.

Po otrzymaniu co najmniej 1 oferty od wykonawcy pracownik merytorycznie odpowiedzialny sporządza dokumentację z przeprowadzonego rozpoznania cenowego i występuje do Prezesa o zatwierdzenie wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

§ 20.

[Zamówienie z wolnej ręki]

 1. Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach warunków umowy tylko z 1 wykonawcą.
 2. Wyboru wykonawcy, z którym będą prowadzone negocjacje, dokonuje kierownik zamawiającego na wniosek komisji przetargowej.
 3. Wybór wykonawcy, z którym będą prowadzone negocjacje powinien być poprzedzony badaniem rynku, w szczególności analizą cenników, odpowiednich serwisów informacyjnych, analizą stron internetowych wykonawców itp. czynnościami.

 

§ 21

[Wybór najkorzystniejszej oferty]

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

§ 22.

 1. Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty wariantowej, jeśli cena nie jest jedynym kryterium wyboru.
 2. Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty częściowej, jeżeli przedmiot zamówienia jest podzielony.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 , wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia, chyba że zamawiający określi maksymalną liczbę części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden wykonawca.

 

§ 23.

 1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
 2. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.

 

§ 24.

 1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji.
 2. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres .
 3. Zgoda wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeśli jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
 4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2 nie powoduje utraty wadium.
 5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

§ 25.

 1. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
 2. W przypadku przetargu nieograniczonego, zapytania o cenę otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu ich składania, z tym że dzień w którym upływa termin składania ofert jest dniem ich otwarcia.
 3. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, jeśli stanowiły one kryterium oceny ofert.
 4. Informacje, o których mowa w ust. 3 przekazuje się wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

 

§ 26.

 1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 2. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, o czym niezwłocznie informuje wykonawcę.

 

§ 27.

 1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
  1. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  2. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu lub nie zaproszonego do składania ofert,
  3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 2. O odrzuceniu ofert zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie .

 

§ 28.

 1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 2. Kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia np. jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, koszty eksploatacji, serwis, okres gwarancji oraz termin wykonania zamówienia.
 3. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.
 4. Jeżeli w postępowaniu w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena , nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców , którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych lub negocjuje cenę.
 5. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, który złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz zaoferowaną cenę ofertową.

 

§ 29.

 1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia , jeżeli:
  1. nie złożono żadnej oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone,
  2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
  3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego, czego nie można było przewidzieć,
  4. postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego,
  5. środku pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinasowanie całości lub części zamówienia, nie zostały przyznane zamawiającemu, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu lub zaproszeniu do składania ofert.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
 3. Jeżeli zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

 

§ 30.

 1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, po przekazaniu wybranemu w toku postępowania wykonawcy, zawiadomienia o wyborze oferty.
 2. Jeśli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez ponownego przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

§ 31.

[Dokumentowanie postępowań]

 1. W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Komisja Przetargowa sporządza pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia, zwany dalej „protokołem” zawierający co najmniej:
  1. opis przedmiotu zamówienia,
  2. informację o trybie udzielenia zamówienia,
  3. informacje o wykonawcach,
  4. cenę i istotne elementy ofert,
  5. wskazanie wybranej oferty z uzasadnieniem wyboru.
 2. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu.
 3. Protokół zatwierdza Prezes.
 4. Dokumentacja przetargowa zawiera w szczególności:
  1. wypełniony i zaakceptowany przez Prezesa wniosek o wszczęcie postępowania,
  2. specyfikację,
  3. ogłoszenie o wszczęciu postępowania (jeżeli było ogłoszenie).
  4. dokumentację podstawowych czynności,
  5. informację o wyniku postępowania przekazaną wykonawcom,
  6. umowę w sprawie zamówienia publicznego.

 

§ 32.

[Umowy z sprawach zamówień]

 1. Do umów, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny.
 2. Umowa wymaga pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.

 

§ 33.

 1. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie i warunkami przedstawionymi w SIWZ.
 2. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana sposobu spełnienia świadczenia przed zawarciem umowy na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego, a wykonawca wyrazi na nią zgodę.
 3. Dopuszcza się dokonywanie zmian w postanowieniach zawartej umowy jeśli wprowadzenie takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub jeśli zmiana jest korzystna dla zamawiającego.

 

§ 34.

[Komisja Przetargowa]

 1. Prezes może powołać Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania po otrzymaniu wypełnionego wniosku o wszczęcie postępowania.
 2. Komisja Przetargowa jest organem pomocniczo-doradczym kierownika zamawiającego.
 3. Komisja Przetargowa składa się z co najmniej trzech osób w tym przewodniczącego, sekretarza, członka i może mieć charakter stały lub doraźny.
 4. Sekretarz w szczególności prowadzi protokół z postępowania.
 5. W przypadku rozbieżności stanowisk w gronie Komisji każdy jej członek ma prawo do wniesienia zdania odrębnego, które winno być zaprotokołowane.

 

§ 35.

 1. Komisja przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w szczególności:
  1. rozpoznaje rynek,
  2. przygotowuje ogłoszenie, specyfikację istotnych warunków zamówienia, zaproszenie do udziału w postępowaniu, odpowiedzi na zapytania które wpłynęły od wykonawców.
  3. dokonuje otwarcia, analizy i oceny ofert, przeprowadza negocjacje z wykonawcami.
  4. sporządza pisma w trakcie postępowania: żąda wyjaśnień dot. oferty lub jej uzupełnienia, zawiadamia o wyniku postępowania, odrzuceniu ofert, unieważnieniu postępowania.
  5. sporządza protokół z postępowania, który zawiera co najmniej:
   1. opis przedmiotu zamówienia,
   2. informacje o trybie udzielenia zamówienia,
   3. informacje o wykonawcach,
   4. cenę i istotne elementy oferty,
   5. informacje o odrzuceniu ofert, wykluczeniu wykonawcy, unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem,
   6. wskazanie oferty najkorzystniejszej
 2. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji.
 3. Czynności o których mowa w ust. 1 i 2 podlegają zatwierdzeniu przez kierownika zamawiającego.

 

§ 36.

[Przepisy końcowe]

Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych na podstawie niniejszego Regulaminu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.

 

§ 37.

Wobec wszelkich czynności prowadzonych w trybie niniejszego regulaminu wnoszenie protestów jest niedopuszczalne.

 

§ 38.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu

 

Wyszków, dnia ……………………..

 

PREZES PWiK sp. z o.o. w Wyszkowie

Wniosek o przeprowadzenie postępowania

 

Przedmiot zamówienia .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

Przeznaczenie przedmiotu zamówienia .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 

Szacunkowa wartość zamówienia: netto .... .... .... .... .... .... wyrażona w złotych równowartość .... .... .... .... .... .... (euro) (zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Termin realizacji zamówienia .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

Proponowany tryb udzielenia zamówienia:

1) przetarg nieograniczony .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

2) zapytanie o cenę .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

3) zamówienie z wolnej ręki .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

 

.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

( podpis wnioskującego )

 

ZATWIERDZAM

 

……………………………………….

(data i podpis Prezesa)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Gawińska-Rucińska
  data wytworzenia: 2017-01-03
 • opublikował: Marta Tolak
  data publikacji: 2017-01-04 12:00
 • zmodyfikował: Marta Tolak
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-19 14:15

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13220
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-01-19 14:15:56