Biuletyn Informacji Publicznej
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Wyszkowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: pwikwyszkow.pl

Treść strony

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie  jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 2176).


Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do jej udostępnienia, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez podmiot obowiązany do jej udostępnienia w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

 

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek niezbędne będzie poniesienie przez PWiK Sp. z o.o. w Wyszkowie dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Spółka może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W tej sytuacji wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku zostanie powiadomiony o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji Zarządu, na którą przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. 

W przypadku bezczynności przedsiębiorstwa wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

 

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do PWiK Sp. z o.o. w Wyszkowie w jeden z niżej wymienionych sposobów:
   

 • przesłać pocztą na adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie, ul. Komunalna 1, 07-200 Wyszków;
 • złożyć osobiście w sekretariacie przedsiębiorstwa;
 • przesłać na numer fax: (+48 29) 74 252 17;
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: bip@bip.pwikwyszkow.pl;
 • przesłać elektronicznie za pomocą poniższego formularza:

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Tolak
  data wytworzenia: 2021-03-03
 • opublikował: Marta Tolak
  data publikacji: 2021-03-03 13:03

wniosek o udostepnienie informacji publicznej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Tolak
  data wytworzenia: 2021-03-03
 • opublikował: Marta Tolak
  data publikacji: 2021-03-03 13:04

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16856
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-10 10:30:59