Biuletyn Informacji Publicznej
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Wyszkowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: pwikwyszkow.pl

Treść strony

wzór umowy

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Tolak
   data wytworzenia: 2022-11-10
  • opublikował: Marta Tolak
   data publikacji: 2022-11-10 10:31

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Tolak
  data wytworzenia: 2022-11-10
 • opublikował: Marta Tolak
  data publikacji: 2022-03-21 11:23
 • zmodyfikował: Marta Tolak
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-10 10:33

Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych z terenu oczyszczalni ścieków w Rybienku Starym, gmina Wyszków

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie

Komunalna 1

07-200 Wyszków

Tel. (29) 742 38 27

Fax (29) 742 52 14

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Na podstawie z art. 2 ust.1 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 4 pkt  1 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710).

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem zamówienia jest wywóz komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z terenu oczyszczalni ścieków  w  Rybienku Starym,   gmina   Wyszków   w  ilości  1000 Mg oraz zagospodarowanie poprzez odzysk R10 z zachowaniem wymogów określonych przepisami Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 06 lutego 2015 roku (Dz.U. 2015 poz. 257).
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni liczony z upływem terminu jej złożenia.
 4. Zamawiający nie dopuszcza udzielenia zamówień uzupełniających.

 

IV. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

90.53.30.00-2 – usługi gospodarki odpadami

90.50.00.00-2 – usługi związane z odpadami

90.51.37.00-3 – usługi transportu osadów

 

V TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zamówienie należy zrealizować do 16 grudnia 2022 r.

VI OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Ofertę mogą złożyć Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 2. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 3. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
 5. Wyboru oferty Zamawiający dokona tylko spośród ofert zawierających komplet dokumentów wymaganych pkt. VII niniejszego zaproszenia do złożenia oferty.
 6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

VII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNA ZAWIERAĆ OFERTA:

 1. Wypełniony formularz ofertowy zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 3. Oświadczenie oferenta, że spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu – na formularzu zgodnym z Załącznikiem Nr 2.

 

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:

 1. Informacji dotyczących prowadzonego postępowania w zakresie proceduralnym udziela Marta Tolak – tel.: 501948808
 2. Informacji dotyczących prowadzonego postępowania w zakresie technicznym (merytorycznym) udziela Tomasz Powierza, tel.: 519180490
 3. Wykonawcy mogą na piśmie zwracać się do ww. osób w godz. pn-pt 7:30 – 14:30 z wyjątkiem dni świątecznych – fax (29) 742 52 17
 4. Adres poczty elektronicznej: Zamawiający dopuszcza korespondencję drogą elektroniczną w celu przygotowania oferty. Zamawiający informuje, iż do kontaktów drogą elektroniczną przeznaczony jest następujący adres e-mailowy: bip@bip.pwikwyszkow.pl

 

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej.
 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny.
 4. Do oferty powinny być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami pkt. VII niniejszego zaproszenia.
 5. Oferta, a także wszelkie składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru.

 

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Ofertę należy złożyć w wersji papierowej w zamkniętej kopercie lub przesłać na adres siedziby Zamawiającego: PWiK Sp. z o.o. w Wyszkowie, ulica Komunalna 1, 07-200 Wyszków lub przesłać pocztą elektroniczną na adres bip@bip.pwikwyszkow.pl
 2. Ofertę należy złożyć do dnia 21.11.2022 roku do godz. 12:00

 

XI. OPIS SPOSOBU OBICZANIA CENY ORAZ OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:

Kryterium oceny ofert – cena 100%.

 

XII. WYBÓR OFERTY, NEGOCJAJCJE:

 1. Ocena ofert i wybór Wykonawcy nastąpi na zamkniętym posiedzeniu Komisji.
 2. Za zgodą oferenta Zamawiający dokona poprawy oczywistych omyłek w treści oferty.
 3. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
 4. W przypadku, gdy wszystkie złożone oferty przekraczają kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zaproszenia wszystkich oferentów, którzy złożyli ważne oferty (poprzez ważne oferty Zamawiający rozumie takie, które zawierają komplet dokumentów wymagany postanowieniami pkt. VII niniejszego zaproszenia do składnia ofert) i przeprowadzić z nimi bezpośrednie negocjacje co do istotnych postanowień zawartych w niniejszym zaproszeniu do składania ofert, w tym co do zaoferowanej ceny. Negocjacje nie mogą doprowadzić do podwyższenia zaoferowanej ceny bądź do zmiany oferty na mniej korzystaną dla Zamawiającego. Prowadzone negocjacje mają charakter poufny i jeżeli Zamawiający zdecyduje się na prowadzenie negocjacji z oferentami, odbędą się one ze wszystkimi oferentami. Niestawienie się oferenta na negocjacje w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego spowoduje odrzucenie jego oferty, chyba że do momentu wyznaczonego terminu negocjacji dostarczy on do siedziby Zamawiającego pisemne oświadczenie, iż wszystkie warunki jego oferty pozostają w mocy i nie podlegają negocjacjom.
 5. O wyniku przeprowadzonego postępowania Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich oferentów, po zakończeniu prac Komisji, wskazując firmę i adres siedziby oferenta wybranego do realizacji przedmiotu zamówienia oraz termin zawarcia Umowy.

 

XIII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANEJ LICZBIE WYKONAWCÓW:

Zamawiający zaprosi do złożenia oferty min. 3 Wykonawców, wysyłając zaproszenie do złożenia oferty drogą elektroniczną.

 

XIV. INNE POSTANOWIENIA:

 1. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę cenową Zamawiający podpisze umowę na „Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych z terenu oczyszczalni ścieków w Rybienku Starym, gmina Wyszków”.
 2. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i zostanie zawarta z chwilą jej podpisania.

 

Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

 

Do:                                                                              

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W WYSZKOWIE

KOMUNALNA 1

07-200 WYSZKÓW

 

Nazwa Wykonawcy  (Wykonawców) ................................................................................

Adres Wykonawcy..............................................................................................................

numer telefonu         ..............................   nr fax     ............................................................. 

adres  e –mail ...................................................................................................................

 1. Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na zadanie:

 

Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych z terenu oczyszczalni ścieków w Rybienku Starym, gmina Wyszków”

 

oferujemy zrealizować zadanie za cenę ofertową:

 

      za cenę 1 tony netto  ....................................................................................................................zł

                                                                                                      ( podać cenę bez podatku VAT )

     słownie :………..…………………............................................................................….....zł

    +  VAT  .........  w wysokości .....................................................................................…......zł

   słownie ................................................................................................................................zł

                                                                              ( podać wartość podatku VAT )

 

 1. Oświadczamy, iż w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru naszej oferty.
 2. Wyrażamy zgodę na podpisanie Umowy zgodnie ze wzorem jakim posługuje się Zamawiający.

 

 

                                                                                                             ....................................................

                                                                                                                                               Podpis Wykonawcy

                                                                                                                                 (lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

 

Załącznik Nr 2

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 

Nazwa Wykonawcy................................................................................................................

Adres Wykonawcy.................................................................................................................

Numer tel./fax.........................................................................................................................

Adres e–mail ........................................................................................................................

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu tj.:

 1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie,
 3. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia
 4. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia

 

 

                                                                                               ......................................................

                                                                                                                                   Podpis Wykonawcy 

                                                                                                           (lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Tolak
  data wytworzenia: 2022-11-10
 • opublikował: Marta Tolak
  data publikacji: 2011-03-04 09:51
 • zmodyfikował: Marta Tolak
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-10 10:30

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18436
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-11-10 10:33:44